JUDr. Luděk Bočánek

advokát
Advokátní kancelář

Poskytujeme právní služby v oblastech:

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Trestní právo
  • Exekuce, výkon rozhodnutí
  • Právní zastoupení v soudních řízeních

Naší prioritou je profesionalita s důrazem na zajištění maximální odbornosti při poskytování právních služeb, flexibilita a efektivita poskytovaných služeb, s individuálním přístupem ke každému klientovi (ať již jde o fyzické osoby, větší nebo menší obchodní společnosti nebo obce), samozřejmě při zachování diskrétnosti, mlčenlivosti a ochrany získaných informací.


Právní vztahy mezi advokátem a klientem se řídí zákonem č.85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je sjednávána jako odměna hodinová nebo jako odměna v závislosti na tarifní hodnotě předmětu právního zastoupení podle vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Je rovněž možné dohodnout s klientem i měsíční paušální odměnu za poskytnutou právní pomoc.

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem: Klient má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s advokátem v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb byla Ministerstvem obchodu a průmyslu ČR pověřena Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.